بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

نقش آراء ابن مسره در تکوین سنت فلسفی-عرفانی اندلس بر مبنای رساله‌ی الاعتبار وی

احمد‌علی حیدری

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

محمد بن عبد الله بن جبلی معروف به ابن مسره قرطبی (269-319 ه. ق/ 883-931 م.) در آغاز سنت فلسفی-عرفانی اندلس قرار می‌گیرد که پس از وی و متکی بر اندیشه‌های وی در آراء متفکران مسلمان و یهودی بسط قابل ملاحظه‌ای می‌یابد.

رساله‌ی الاعتبار ابن مسره نمونه‌ی قابل ملاحظه‌ای از وجوه ترکیبی اندیشه‌ی وی است که علاوه بر حضور بیّن مؤلفه‌هایی از تفکر نوافلاطونی با دریافت‌های خاص وی از آیات قرآن گره خورده است.

مقاله مترصد است بر مبنای رساله‌ی الاعتبار ابن مسره در وهله‌ی نخست ترجمه‌ای از آن را به فارسی ارائه کند و سپس ضمن تحلیل ساختار فلسفی-عرفانی آن، مهم‌ترین مؤلفه‌های فکری نویسنده را به دست دهد تا به این ترتیب نقش برجسته‌ی ابن مسره در تکوین منظر عرفانی-فلسفی میراث معنوی اندلس در متفکران پس از وی تبیین روشن‌تری بیابد.

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir