بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

تأثیر آراء و اندیشههای ابن عربی اندلسی بر سلسلههای صوفیه در سرزمینهای شرقی اسلام

مريم حسيني

 هیأت علمی دانشگاه الزهرا

محمد بن علی ابن عربی الشیخ الاکبر (560-636ه.ق) (1165-1240 میلادی) یکی ازبرجسته ترین علما و عرفای سرزمین اندلس و متولد مرسیه است. اهمیت وی در تاریخ تصوف تا آنجاست که وی را دوران ساز دانسته و منتقدان، تاریخ عرفان اسلامی را به دو دوره بزرگ پیش و  پس از  ابن عربی تقسیم کرده اند. ابن عربی نه تنها بر جریان کلی عرفان شرق اسلام تاثیر گذاشت بلکه تقریباً تمامی سلسلههای صوفیه پس از وی مدار آرای مریدان خود را بر اندیشه های مرکزی وی درباره وحدت وجود و عشق الهی بنیان گذاشته اند. در این مقاله بخشی از این سلطه اندیشگانی که بر سلسلههای صوفیه اثرگذار بود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. سلسله های سهروردیه، چشتیه، کبرویه، قادریه، نوربخشیه، نقشبندیه، نعمة اللهیه و مؤسسان آنها طریق ابن عربی را پیش گرفته اند و مبانی فکری ایشان بر اساس همان نظریه وحدت وجود با برجستگی مفهوم خیال و اعیان ثابته است. در این میان عارفان شیعه نیز بیش از دیگران با تکیه بر نظریه ولایت ابن عربی از پیروان وی محسوب می شوند.

كليدواژهها: اندلس، ابن عربی، عرفان و تصوف اسلامی، سلسلههای صوفیه، عرفان شیعی.

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir