بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

مطالعهي مدل کارآمد ساماندهي بافت تاريخ-فرهنگي ميخاس

محمد بهرامزاده

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامي

روستاي ميخاس با پيشينهي استقرار انساني از دوران پيش از تاريخ در دوران امپراطوري روم نيز مورد توجه قرار داشته است.کشاورزي و دامداري و ماهيگيري همواره در کنار ثروتهاي معدني تا دوران اسلامي اقتصاد معيشتي اين روستا را تشکيل ميداده است.در زمان امارت قرطبه اين روستا به رشد و بالندگي فرهنگي خود ادامه داد و پس از حضور فرمانروايان کاتوليک تغييرات دوبارهاي در فرهنگ اسلامي اجتماع ميخاس روي داد و نهايتاً در زمان پادشاهي اسپانيايي جايگاهي ويژه يافت. امروزه بافت تاريخي-فرهنگي ميخاس با تدبيري شايسته به يک مقصد مهم گردشگري تبديل شده است. تعريف دسترسيهاي مختلف سواره و پياده، ساماندهي مشاغل خدماتي از جمله فروشگاههاي عرضهي صنايع دستي و شاخص مهم تفريحي به صورت استفاده از چهارپايان براي تردد در مسيرهاي کم عرض روستا جاذبهاي زيبا و در عين حال کارآمد را به عنوان ساماندهي بافت تاريخي-فرهنگي عرضه مينمايد. تفکيک بسيار خوب جاذبههاي سياحتي در کنار مديريت مفيد شرايطي را فراهم آورده که ميتواند مورد استفاده و توجه طراحان و برنامهريزان بافتهاي تاريخي-فرهنگي روستا ها قرار گيرد.

كليدواژهها: مدل، ساماندهي، بافت تاريخي، فرهنگي، ميخاس.

 

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir