بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

تحليل انسجام و هماهنگي انسجامي در مقامات لزومية سرقسطي (بررسی موردی مقامه اول)

مقصود بخش؛ دانش آموخته زبان وادبيات عربی دانشگاه علامه طباطبائي

شهرام دلشاد؛ دانشجوی دکتری زبان وادبيات عربی دانشگاه بوعلي سينا همدان

مقامه را ميتوان يکي ديگر از گونههاي ادبي مشرقزمين دانست که وارد ادبيات اندلس شده و مانند بيشتر انواع ادبي از ادبيات مشرق پيش افتاده و از جهت ساختار و فرم و محتوا بر آن سبقت گرفته است. بررسي انسجام مقامات لزومية و ديگر مقامات اندلس يکي از راه هاي اثبات برتري مقامات اندلس نسبت به مقامات مشرق است، زيرا انسجام مقوله نقدي جديدی است که امروزه آن را از شاخصه های مهم يک اثر ادبي قوي به شمار مي آورند، به ويژه برای گونه ادبي روايي يا داستاني. مايکل هليدي و رقيه حسن الگويي براي انسجام پيشنهاد داده اند که براي تحليل و شناخت انسجام بسيار موثر و کار آمد است. ايشان در اين الگو از مؤلفه هاي مهم انسجام نظير انسجام دستوري، انسجام واژگاني و انسجام پيوندي سخن راندهاند. با توجه به اين مباحث مي توان بسهولت ارتباط و عدم ارتباط بين فرم هاي روايي موجود در مقامه را کشف و بررسی کرد. با کنکاش در مقامات لزوميه ميتوان تطور روايت و انسجام و ارتباط بين فرم هاي آن را دريافت کرد؛ انسجامي که در مقامات حريري و همداني کمتر ديده مي شود زيرا هدف انشا و آموزش لغت نزد اصحاب مقامات مانع از اعتنا به انسجام روايي و متني کلام شده است اما مقامات لزومية هم ار حيت قدرت زباني و هم از حيث انسجام روايي و متني قابل بحث و بررسي است. در اين مقاله تلاش شده مقامه اول مقامات سرقسطي بر اساس الگو زباني هليدي بررسي شود.

کليدواژهها: انسجام، مقامات لزومية، سرقسطي، هليدي.

 

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir