بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

میراث فراموش شده اندلس: تحمل به عنوان اولین گام به سوی آرمانشهر

عليرضا اميدبخش

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

با تامل بر میراث آندلسی، تاریخ امکان ایجاد آرمانشهری واقعی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز را به ما نشان می دهد. بین سال های هفت صدویازده و هزارو چهارصدونود و دو، یعنی نزدیک به هشت قرن، در شبه جزیره ایبریا یا همان آندولساقوامی با مذاهب گوناگون در صلح وتعاملی نسبی زندگی می کردند. در قرن هشتم با توجه به ظلم و ستمی که مردم ایبریا از جانب ویزیگات ها متحمل شده بوده اند، مسلمانان به راحتی توانستند این شبه جزیره را فتح کنند. اما آنچه بسیار حائز اهمیت است این است که مورها، بربرها یا هر نامی که برای آنها بگذاریم، توانستند نزدیک به هشت قرن با یهودیان و مسیحیان با مسالمتی نسبی زندگی کنند. این یعنی نیمی از تاریخ دوهزاروپانزده ساله ثبت شده بشری. رمزی بزرگ در اینجا نهفته است که اگر گشوده شود راهی را برای ایجاد آرمانشهری در میان نگرانی های یک جنگ جهانی سوم ممکن نشان خواهد داد. براستی، مسلمانان چگونه توانستند هشت قرن در اروپا حکومت کنند؟ چه تفاوتی میان ایبریای زمان ویزیگوت ها و ایبریای مسلمان بود؟ مقاله بنده به بررسی این سوال ها و سوال های مشابه خواهد پرداخت.

 

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir