بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

بررسی دستاوردهای میراث ادبی اندلس، در حوزه آفرینشهای هنریِ وصف

مالك عبدي

هیأت علمی دانشگاه ایلام

دوران شکوهمند حکمرانیِ اعراب مسلمان در سرزمین اندلس بیشک رشتهای زرین از تاروپود مستحکم نسیجِ ادبیات عربی در بلاد غیر مسلمان است. چه اینکه طبع سلیم و قواممندِ فرهنگ و ادب عرب با ذوقِ نازنما و صیقل یافتهی اروپائیان ساکن آن دیار امتزاج یافته و رختی نوین از یافتهها و بافتههای ادبی را بر تنِ ادبیات سوار کردند و در پارهای از مضامین مانند وصف، این باروری و شکوهمندی جلوهی ملموس تری به خود گرفته است، چنانکه شاعران وصفپرداز چیرهدستِ فراوانی در این دوران ظهور یافتند که نه همپایِ وصّافانِ قهّارِ دورهی عباسی و پیشتر از آن و یا همتراز آنان، که با إلهامگیری و نقش ونگار زدن بر میراث پختهی ادبیِ آنان در حوزهی وصف، رنگ وبوئی دیگر به این مضمون شعری در دیار خود دادند و نمونههایِ درخورِ توجه وجذابی را از مضامین وصف در این دوره جلوهگر ساختند. در این پژوهش  برآنیم تا با تکیه بر روشی توصیفی-تحلیلی، با نمایه سازی جلوههای ادبیِ وصف در این دوره، میراث ادبیِ اندلس را در حوزه ابداعات ادبی این حوزه به بحث بنشینیم. 

کلیدواژهها: اندلس، میراث ادبی، ادبیات عرب، مضامین شعری، وصفپردازی.

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir