بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

زبان و ردیابی مسیر ارتباط فکری  میان فرهنگهای فارسی و اسپانیایی در الاندلس

سعید هوشنگی

استاد مطالعات ایرانی دانشگاه کمپلوتنسه مادرید

بیتردید میان ملتهایی که از منابع فکری مشترک بهره گرفتهاند ـ هرچند متعلق به محیطهای فرهنگی و جغرافیایی متفاوت باشند ـ برخی شباهتها در کیفیت انتقال و ارائهی افکار وجود دارد که رفتار شفاهي و آثار مکتوب آنها را تحث تاثیر قرار داده و گاه حتي به یکدیگر نزدیک میسازد. این شباهتها نه تنها محتوای آثار علمی و ادبی، بلکه جریان فکر در آنها را نیز به نوعی هدايت میکند كه ازخلال آنها میتوان به نوع ارتباط و نیز مسیر حرکت افکار پی برد.

این مقاله تحقیقی است دربارهی برخی نشانههاي ارتباط تاریخی میان فرهنگ و زبان فارسی و اسپانیایی از طریق متون و به بیان دقیقتر، بررسی زبان نوشتهها كه در خلال آن به طور خلاصه به موارد زیر پرداخته خواهد شد: معرفی برخی شواهد تاریخی وجود تماس میان آراء و افکار در دو سوی سرزمینهای اسلامی؛ بررسی زمینههای تاثیر زبان در انتقال افکار و نیز ملاکهای مهم در تاثیرگذاری و تاثیرپذیری؛ معرفی برخی نشانه‌های مشابه و همخوانهای زبانی در لایههای آثار علمی و ادبی؛ دینامیک زبان و تغییراتی که بواسطهی انتقال افکار از فارسی به اسپانیایی و بالعکس روی می دهد، با تاکید بر نقش زبان عربی به عنوان واسطهی نزدیک میان این دو منطقهی فرهنگی و جغرافیایی.

بدیهی است نکتهی مهم در این بحث، بررسی نقش زبان در شیوهی انتقال فکر در دو سوی سرزمینهای اسلامی و نیز کیفیت بیان اندیشههای مشابه در متون و زبانهای متفاوت است که رفتارهای زبانی و تغییرات دایر بر آنها را نیز در بر میگیرد.

کلیدواژهها: فارس ، اسپانیایی، ارتباط زبانی، دینامیک زبان.

 

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir