بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

رهیافت روش‌شناسانۀ حرالّی اندلسی در نظریۀ فهم قرآنی

روح‌الله محمدعلی نژاد عمران

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

حرالّی اندلسی از مفسران قرن ششم هجری و تفسیر او مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل از باارزش‌ترین تفاسیر غرب جهان اسلام مربوط به روزگار موحّدون در اندلس است. حرالی برای فهم قرآن، قواعدی در نوع خود ویژه ‌و اثرگذار بر جریان‌های تفسیری وضع کرد که بیانی آشکار از میراث تفسیری اندلس اسلامی بشمار می‌رود. حرالی رهیافتش را با عنوان نظریه‌ی فهم مبتنی بر ارتباط وثیق بین آیات قرآن و اسماء الهی مطرح نموده و بر این باور است که تفسیر و تأویل هر دو مانع فهم صحیح قرآن هستند. مقاله پیش رو می‌کوشد این نظریۀ ارزشمند که هم به لحاظ نظریهپردازی و هم از لحاظ کاربردی، از اهمیت بالایی برخوردار است به‌طور تخصصی و روشمندانه تحلیل و مورد بررسی قرار گیرد. از نگاه حرالی، احوال و مراتب نفسانی و معرفتی و تفسیری انسان‌ها منطبق بر اسماء الهیه بوده و مراتب فهم انسان‌ها از قرآن نیز به فراخور شأن و مرتبه ایمانی و سنّ قلبی ایشان است به گونه‌ای كه باب فهم قرآن در ازاء سيرورت به اسماء الهي به روي بندگان باز مي‌شود. در رهیافت فهم حرالی، خطابات قرآن بر اساس اسماء و صفات الهی مرتب گردیده و آیات با توجه به اسماء الله مورد تفسیر قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها: اندلس، حرالّی، فهم قرآن، اسماءالهی،سنّ القلوب.

 
 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir