بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

مکتب عرفانی ابن عربی در ایران

مهدی فرحناکی مقدم

دانشجوی دکتری عرفان اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

محی الدین ابن عربی اندلسی برجسته ترین عارف و متفکر عالم اسلام و بنیانگذار عرفان نظری است. از مباحث محوری مکتب عرفانی ابن عربی و اتباع وی که قونوی، جندی، کاشانی، قیصری، سیدحیدرآملی و جامی از برجستگان آن هستند، وحدت وجود، نظام مظهریت، حضرات خمس و ولایت است. هرچند ابن عربی سفری به ایران نداشته اما قونوی برجستهترین شاگرد بلاواسطه او به زبان فارسی تسلط داشته و شاگردانی ایرانی داشته و از این رو حلقه ارتباط ابن عربی با عرفان ایران به شمار میرود. بعد از قونوی، آثار و اندیشه های ابن عربی از سوی بزرگان حکمت و عرفان ایران،مطالعه و ترویج میشود به طوری که این مکتب به عنوان منسجم ترین و برجستهترین جریان اندیشه عرفانی در ایران شناخته می شود.این قلم قصد دارد به تبیین و بررسی ریشه‌های نفوذ، عوامل گسترش و معرفی شارحان مکتب ابن عربی در ایران بپردازد.

کلیدواژهها: ابن عربی، عرفان اسلامی، ایران، اندلس.

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir