بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

وصف طبیعت بیجان در شعر ابن زیدون

صغری فلاحتی؛ هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

خدیجه هاشمی؛ دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

سمیرا جوکار؛ دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

وصف طبیعت و حیات بخشی به جلوه های آن از ویژگی بارز ادبیات اندلس به شمار میرود. شاعران و نویسندگان برجستهای در عرصهی وصف در اندلس ظهور کردهاند که ابن زیدون یکی از بارزترین شعرای وصف طبیعت در دورهی اندلس است. ارتباط ابن زیدون با طبیعت تنگاتنگ بوده و توجه خاصی به جلوههای طبیعت در اشعارش داشته است و از مفردات آن در انواع اغرض شعریاش بهرهی فراوان برده است و تصاویر بیجان و زنده در شعر او نمود وسیعی یافته که در این نوشتار به برسی چگونگی توصیف طبیعت بیجان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی پرداخته میگردد.

کلیدواژهها: اندلس، وصف، طبیعت، ابن زیدون.

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir