بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

مدرسه مترجمین تولدو و نقش آن در رنسانس

 نجمه شبیری

هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي

اسپانیای قرون وسطی در اوج فرهنگی خویش با مابقی اروپا تفاوت پیدا میکند، این همان استنباط خوان ورنت اسلامشناس اسپانیاییست وقتی میگوید: "نوعی برتری بزرگ فرهنگی از مدل اسپانیایی بر مابقی اروپا".

بدین معنا مدرسهی مترجمین تولدو به مثابهی کلید این شکوفایی مطرح میشود، بخصوص در قرون 12 و 13 که در این دوران ترجمههای متفاوتی مرزهای اسپانیا را برای رسیدن به مابقی جهان طی کردند.

امروزه هنوز شعلهی مدرسهی مترجمین تولدو به واسطهی میراثی که نه تنها برای اروپا بلکه به عنوان کلید ورودی به اومانیسم، اومانیسمی که انسان قرون وسطی تا این حد بردهی آن بود روشن است.

کلیدواژهها: مدرسهی مترجمین تولدو، قرون وسطی، اومانیسم، رنسانس.

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir