بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چکیده مقالات  

 

 

میراث اندلس و مسجد قرطبه در منظومههای علامه اقبال لاهوری

فرزانه اعظم لطفی

هیأت علمی دانشگاه تهران

از هنگامی که دریا نورد پرتغالی واسکوداگاما در سال 1498میلادی در کالیکوت فرود آمد ارتباطی را که سالیان پیش بین شرق و اروپا ایجاد شده بود دوباره احیا شد نخستین ارتباط بر اساس منابع تاریخی در حد.ود سالهای 327-325ق.م با ورود اسکندر کبیر به پنجاب ایجاد شد. یورش اروپائیان به هندوستان در سالهای 1858-1500به طول انجامید درست در قرن دوم پیش از میلاد ماجراجویان یونانی از بکتریا تا پنجاب ونواحی افغان دولتی تاسیس کردند این وضع تا اواخر قرن اوایل به همین سان بود و در قالب روابط تجاری در ادوار مختلف تاریخی همچنان ادامه یافت تا اینکه امپراطوری روم سقوط کرد مسجد قرطبه یا مثکیه در قرطبه از دیدگاه شاعر مشرق زمین علامه اقبال لاهوری امین خون مسلمانان جهان است وی در آثار منظوم خود به اندلس و مسجد قرطبه توجه خاصی داشته است در این پژوهش به بررسی و تحلیل عظمت گذشته مسلمانان  در اندلس با تفسیر منظومه این شاعر شهیر پرداخته می شود.

كليدواژهها: بوی یمن وحجاز در اندلس .عبدالرحمان واولین در خت خرما امین خون مسلمانان و اسپانیا مسجد قرطبه و اقبال لاهوری.

 

 
 
 
 
 
 
 

Info@AlAndalus2015.ir